You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา

ที่ 1225/2557

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันการพลศึกษา

ดาวน์โหลด icon คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา