You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

แนวทางในการดำเนินงานโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา

สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(ผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ)

ดาวน์โหลด icon แนวทางในการดำเนินงานโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2559