You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษาสำหรับวิทยาเขต 

และโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

      นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต และโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต โดยกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้จัดประชุม   ในครั้งนี้ และได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี