You are here: Home ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
อีเมล พิมพ์ PDF

 

ภารกิจ/หน้าที่ของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
2. จัดทำแผนงบประมาณและงบดำเนินงานของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้แต่ละวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาเป็นศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬา
4. สนับสนุน ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในด้านการศึกษาของแต่ละวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
5. อำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
6. สนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความสามารถเพื่อพัฒนานักกีฬาของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
7. สนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นแหล่งฝึกซ้อมกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ
8. สนับสนุนจัดส่งนักกีฬาของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศเข้าแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายภายในประเทศและต่างประเทศ