You are here: Home กลุ่มกีฬาและนันทนาการ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มกีฬาและนันทนาการ

  1. ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เช่น  กีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬา  กีฬาสถาบันการพลศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาบุคลากร  ฯลฯ
  2. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย