You are here: Home กลุ่มกิจกรรมและสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มกิจกรรมและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

1. กำหนดแนวทางการจัดสภานักเรียน องค์การนักศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักศึกษา และการจัดสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาในสถาบัน
2. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานสภานักเรียน องค์การนักศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาและการจัดสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3.  พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.  ประสานงานกับองค์การ หน่วยงานต่างๆ ในการจัดสวัสดิการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
5.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย