You are here: Home กลุ่มโครงการพิเศษ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของโครงการพิเศษ

  1. จัดการด้านงานสารบรรณ
  2. ประสานและสนับสนุนกีฬาเนตบอลในแต่ละภูมิภาค
  3. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนกีฬาเนตบอลระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของราชการ
  4. ดำเนินการเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สนใจกีฬาเนตบอล
  5. ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการกีฬาเนตบอลและคุณภาพของนักกีฬา
  6. จัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและส่งเสริมกีฬาภายในประเทศ
  7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานร่วมมือกับจังหวัดและร่วมมือกับ กกท. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนตบอล
  8. กำหนด และรักษาระเบียบข้อบังคับการเล่นกีฬาเนตบอลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง และข้อบังคับของ กกท.
  9. ประกอบกิจกรรมอื่นๆอันเกี่ยวข้องหรือเพื่อประโยชน์ของกีฬาเนตบอลภายในประเทศ