You are here: Home กลุ่มบริการชุมชน
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มบริการชุมชน

  1. จัดทำแผนงาน โครงการ ในการให้บริการทางวิชาการด้านการพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคม
  2. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  3. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  4. ประสานงานกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการจัดให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย