You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของกอง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการและประสานราชการของกอง
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดสภานักเรียน องค์การนักศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักศึกษา และการจัดสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษาในสถาบัน
  4. จัดทำแผน  โครงการ  ในการให้บริการทางวิชาการด้านการพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่สังคม
  5. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดดำเนินการกิจกรรมต่างๆ  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสถาบัน
  6. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ  เกี่ยวกับความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการศึกษาการกีฬาและการวิจัย  ตลอดจนการ
  7. จัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย