News image

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... อ่านต่อ ..

News image

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการพลศึกษาพัฒนาและ... อ่านต่อ ..

News image

การทำบัตรประจำตัวบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 ด... อ่านต่อ ..

News image

การดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยา... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

       นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ร่างระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการจัดทำ ร่างระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ในแต่ละชนิดกีฬา 30 ชนิดกีฬา  คณะกรรมการแปลระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาฉบับภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม สามมุก 1 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

 

 

  

 

 

 

แบบรายงานการใช้เงินงบประมาณโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด  แบบรายงานการใช้เงินงบประมาณโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

   

 แบบฟอร์มสัญญาจ้างผู้เชียวชาญ สถาบันการพลศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสัญญาจ้างผู้เชียวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการดูแลบัณฑิต ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 

นายตรัยรักษ์  วรัทย์หินเกิด รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการดูแลบัณฑิต ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 โดยกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้จัดประชุม ในครั้งนี้ และได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต 17 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

     

   

หน้า 3 จาก 4

กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร