You are here: Home ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แผนบริหารความเสี่ยงปรับ-กค-61 แผนบริหารความเสี่ยงปรับ-กค-61

Date added: 08/17/2018
Date modified: 08/17/2018
Filesize: 95 kB
Downloads: 15

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

hot!
Date added: 12/07/2017
Date modified: 12/07/2017
Filesize: 1.55 MB
Downloads: 102

คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรังปรุง คู่มือบริหารความเสี่ยง ปรังปรุง

hot!
Date added: 03/16/2018
Date modified: 03/23/2018
Filesize: 1.18 MB
Downloads: 394

คู่มือความเสี่ยง-ฉบับย่อ คู่มือความเสี่ยง-ฉบับย่อ

Date added: 08/17/2018
Date modified: 08/17/2018
Filesize: 197.5 kB
Downloads: 12

คำสั่งแต่งตั้งบริหารความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งบริหารความเสี่ยง

Date added: 03/16/2018
Date modified: 03/16/2018
Filesize: 85.74 kB
Downloads: 44
หน้า 1 จาก 2