You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันการพลศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การบริหารงานของสถาบันการพลศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของสถาบันการพลศึกษา ให้มีการสร้างระบบการบริหารงานโปร่งใส และส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงการดำเนินงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเพิ่มพูนคุณค่าให้กับหน่วยรับตรวจ และสถาบันการพลศึกษา

 

ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของสถาบันการพลศึกษา