You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2559


ดาวน์โหลด icon สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2559