You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำเอกสาร คำชี้แจง และการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังในแต่ละส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

       1. การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายโรงเรียนกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์นิติพันธ์ สระภักดิ์ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากโรงเรียนกีฬา เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

      2. การประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ดร.วัชรินทร์ ขี่ทอง เป็นประธานการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พบลาภ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีพรรณ สว่างอรุณ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายอัจฉริยะ เหลือมพล ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และนายเพ็ชร ห้อยตะขบ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน