You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF1. พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารราชการภายในสถาบันการพลศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ  วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในสถาบันการพลศึกษาและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

2. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในสถาบันการพลศึกษา

3. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย