You are here: Home กลุ่มทะเบียนและประมวลผลกลาง
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มทะเบียนและประมวลผลกลาง

  • งานทะเบียนและประมวลผลวิทยาเขต

1.  จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อเสนอของบประมาณของกลุ่ม

2.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลกลาง  และประสานการปฏิบัติตามกำหนด

3.  จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขต (เพื่อตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา)

4.  จัดทำทะเบียนประวัติทางการศึกษาของบุคลากรจากวิทยาเขต(เพื่อการวางแผนพัฒนา)

5.  กำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์วิธีออกเอกสารการศึกษา ตามระเบียบ และข้อบังคับ

6. รวบรวมสถิติข้อมูลของนักศึกษา  และเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

  • งานทะเบียนและประมวลผลโรงเรียนกีฬา

1.  จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อเสนอของบประมาณของกลุ่ม

2.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลกลางและประสานการปฏิบัติตามกำหนด

3. รวบรวมทะเบียนประวัตินักเรียน และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬา(ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา)

4.  รวบรวมทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกีฬา(เพื่อการวางแผนพัฒนา)

5.  กำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์วิธีออกเอกสารการศึกษา ตามระเบียบ และข้อบังคับ

6. รวบรวมสถิติ  ข้อมูลนักเรียน  และนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

7. ปฏิบัติงานร่วม  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย