You are here: Home กลุ่มบริการการเรียนการสอน
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มบริการการเรียนการสอน

1. จัดทำแผนงาน / โครงการ การผลิตเอกสาร ตำราของสถาบัน
2. จัดทำวารสารวิชาการของสถาบันให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
3. จัดทำเอกสาร  สื่อการนำเสนอในการประชุมของกองส่งเสริมวิชาการ  ฝ่ายวิชาการและฝ่ายโรงเรียนกีฬา
4. สมัครเป็นสมาชิกวารสารทางวิชาการ รวบรวมบทความ  ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับสถาบัน
5. ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิชาการ
6. ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย