You are here: Home กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการเรียนเรียนการสอนโรงเรียนกีฬา

1. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อของบประมาณ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนกีฬาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อม
3. จัดทำแนวการสอน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬา
4. ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมการจัดทำตารา เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการเรียน และการวิจัยในชั้นเรียน
5. ศึกษา  ประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ศึกษา  ประเมินผล  พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของโรงเรียนกีฬา
7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย