News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home กลุ่มพัฒนาบุคลากร
อีเมล พิมพ์ PDF

ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มพัฒนาบุคลากรและตำแหน่งทางวิชาการ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร  แบ่งออกเป็น   4  งาน

1. งานวางแผนพัฒนาบุคลากร
1.1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย  ภารกิจ  และแนวทางการพัฒนาของสถาบัน
1.2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันมีคุณวุฒิสูงขึ้น โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1.3. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่บุคลากร
1.4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
1.5. กำหนดแนวทางและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ของสถาบันได้มีการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
1.6. ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
1.7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2.1 งานธุรการ การประเมินผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2.2 งานตรวจสอบความถูกต้องของผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
2.3 การประสานการเบิก จ่ายเงิน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการการประเมินผลงานในสาขาวิชา
2.4 การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ    และการจัดประชุม คณะกรรมการประเมินผลงานในสาขาวิชา
และการขอใช้สถานที่การจัดประชุม
2.5 การจัดทำวาระการประชุม การบันทึกการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม
2.6 งานติดตามการประเมินผลงานทางวิชาการ

3. งานประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ
3.1 งานธุรการ  งานสารบรรณ งานออกคำสั่ง  เก็บเลขที่คำสั่ง ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่    
3.2 งานธุรการ การประเมินผลงานเพื่อให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.3 การประสานการเบิก จ่ายเงิน การประชุม คณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อน หรือให้มีวิทยฐานะ
3.4 การตรวจสอบเอกสาร การส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.5 การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.6 การจัดทำวาระการประชุม งานบันทึกการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ
3.7 การประเมินผลงานเพื่อให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและการขอใช้สถานที่ประชุม
3.8  งานติดตามการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ

4.  งานอบรมพัฒนาบุคลากร
4.1  การจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา
4.2  งานพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
4.3  การจัดทำแผนงาน โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
4.4  ประสานงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร