News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home กลุ่มการเจ้าหน้าที่
อีเมล พิมพ์ PDF

ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 7 งาน

1. งานธุรการ  รับผิดชอบงาน
•    งานสารบรรณ งานธุรการ  
•    งานออกคำสั่ง   งานควบคุมคำสั่ง
•    งานประชุมของ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
•    งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่  
•    งานประสานเกี่ยวกับสภาสถาบันการพลศึกษา  
•    งานพัสดุกลุ่มการเจ้าหน้าที่
•    สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•    การตรวจสอบ สรุป วันลา การมาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ       

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รับผิดชอบงาน
•    การสอบแข่งขัน   การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
•    การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
•    การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการและพนักงานราชการ
•    การ โอน ย้าย บรรจุกลับเข้ารับราชการ  การออกจากราชการ การยืมตัว  การช่วยราชการ
•    การแต่งตั้งข้าราชการให้ได้รับเงินตามวุฒิ
•    การเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษา
•    งานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายกำลังคนภาครัฐ (คปร)    
•    การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
•    การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

3. งานทะเบียนประวัติบุคลากร  รับผิดชอบงาน
•    จัดทำ/แก้ไขเพิ่มเติม/เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสถาบันการพลศึกษา
•    การออกบัตรประจำตัว การรับรองสถานภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
•    การลาตามระเบียบราชการทุกประเภท
•    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
•    ดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบ
•    งานระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการและลูกจ้างประจำ
•    การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ    
•     การทำหนังสือรับรองความประพฤติ  รับรองการ
•    งานจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. งานสวัสดิการ รับผิดชอบงาน
•    การดำเนินงานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
•    การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
•    การคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ให้ได้รับรางวัล  ทุกประเภท
•    การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ของ ก.พ.ร  
•    ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกระทรวง
•    การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ
•    งานเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
•    การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับบำเหน็จและบำนาญ  เงินทดแทน เงินทำขวัญ
•    ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (กบข.  กสจ.)
•    การจัดทำเอกสารเพื่อสมัครเป็นสมาชิก กบข. กสจ.
•    การเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
•    งานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

5. งานอัตรากำลัง รับผิดชอบงาน
•    ศึกษา วิเคราะห์เพื่อการวางแผนกำลังคน แผนอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
•    การจัดและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ
•    การจัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคล
•    การกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
•    เสนอนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ติดตามประเมินผลด้านการกำหนดตำแหน่งและการใช้กำลังคนของหน่วยงาน
•    ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

6. งานการเงินกลุ่มการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน
•    การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างทุกประเภท
•    การแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
•    การจัดทำบัญชีรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย ปรับพอกอัตรา  ควบคุมเงินงบบุคลากร    
•    การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง        
•    การดำเนินงานเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
•    การเบิกจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา
•    การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงทรัพย์สินของผู้บริหาร

7. งานฝ่ายเลขานุการ  อ.ก.ค.ศ. สถาบันการพลศึกษา รับผิดชอบงาน
•    งานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สถาบันการพลศึกษา
•    การจัดทำวาระการประชุม  การบันทึกการประชุม และการรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.ของสถาบันการพลศึกษา
•    งานธุรการฝ่ายเลขานุการ  อ.ก.ค.ศ. ของสถาบันการพลศึกษา
•    การเลือกตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ของสถาบันการพลศึกษา
•    งานประสานการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ของสถาบันการพลศึกษา