News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home กลุ่มพัสดุ
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มพัสดุ

1.   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำเอกสารโดยวิธีต่างๆ ดังนี้

  • ตกลงราคา
  • พิเศษ
  • กรณีพิเศษ
  • สอบราคา
  • ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.   ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3.   ควบคุมใบเสร็จรับเงินของสถาบันการพลศึกษา
4.   จัดทำรายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี
5.   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับบุคลากรในหน่วยงาน
6.   หารือแนวปฏิบัติตามระเบียบพัสดุกับกรมบัญชีกลาง
7.   จัดทำสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ GFMIS (PO)
8.   จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายผ่านระบบ GFMIS
9.   ติดต่อประสานงานร้านค้า (สืบราคา)
10.   ลงรับหนังสือเข้างานพัสดุ
11.   ออกเลขหนังสือส่งของงานพัสดุ
12.   ตรวจเช็ควันลาวันขาดของพนักงานจ้างเหมาบริการ
13.   ขีดเส้นแดงในใบลงชื่อปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ
14.   ลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
15.   จัดทำใบเบิกวัสดุ และใบยืมครุภัณฑ์
16.   ให้ยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
17.   จัดทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุกองกลาง
18.   ควบคุมและจัดตารางการใช้รถราชการของสถาบันการพลศึกษา (ส่วนกลาง)
19.   เวียนใบขออนุมัติขอใช้รถ
20.   จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
21.   จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ จัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน    
22.   จำหน่ายพัสดุที่ใช้การไม่ได้