News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home กลุ่มนิติการ
อีเมล พิมพ์ PDF

ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มนิติการ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบในความรับผิดชอบของสถาบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสถาบัน
 3. งานทางด้านการสืบสวน  สอบสวน หาข้อเท็จจริงในกรณีของการกระทำผิดทางวินัยหรือความรับผิดชอบในทางละเมิด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
 5. ดำเนินการทางวินัย กรณีวินัยร้ายแรง  และไม่ร้ายแรง  รวมทั้งการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ  ลูกจ้าง และการเสริมสร้างวินัย
 6. การอุทธรณ์ ร้องทุกข์
 7. งานคดี และตรวจดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่สถาบัน เช่น การร่างสัญญา
  การตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ หรือระเบียบต่างๆที่ใช้บังคับ
 8. ให้คำปรึกษา วินิจฉัย ตรวจพิจารณาเสนอความเห็นและตอบข้อกฎหมายต่าง ๆ
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 10. งานคดีปกครอง  หรือการบังคับทางปกครอง  เช่น การทำคำฟ้อง  คำให้การ  คำร้อง  คำขอ  คำแถลง  เป็นต้น
 11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย