News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home งานธุรการ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของงานธุรการ

1.    ตรวจสอบและลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและมอบหมายรับผิดชอบ
2.    กรองหนังสือรับ-ลงเพื่อผ่านงานไปแต่ละกลุ่มงาน
3.    ร่างโต้ตอบหนังสือราชการพร้อมตรวจทานก่อนนำเสนอ
4.    เกษียณหนังสือราชการเสนอต่อผู้บังคับัญชาพิจารณา
5.    จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในส่วนกลางพร้อมติดตามและประสานงานในเรื่องดังกล่าว
2.    จัดระบบงานสารบรรณในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.    จัดพิมพ์ จัดทำและจัดเก็บหนังสือเอกสาร
4.    ดำเนินการด้านการเงิน พัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
9.    ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในกอง
10.  ประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในกอง
11.  พิมพ์หนังสือเข้าและออกของกอง
12.  แจ้งเวียนหนังสือภายในกอง
13.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย