News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกลาง

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูของสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย

    นายวัชรินทร์  ขี่ทอง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย  โดยมี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา, ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตชลบุรี ฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมพลบดี 3 สำนักอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

 

 

 

รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถาบันการพลศึกษา

ดาวน์โหลด  รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   

แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลด  แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   

หน้า 2 จาก 3

กองกลางวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพกิจกรรม

  • ปฎิทินกอง


No Documents
Left direction
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มประชาสัมพันธ์

1.    จัดทำแผน โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของสถาบันฯ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.    วางแผนการใช้สื่อของสถาบันการพลศึกษา
3.    ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในสถาบันการพลศึกษา
4.    เขียนข่าว ส่งให้สื่อมวลชนเผยแพร่  รวมถึงส่งหมายข่าวให้สื่อมวลชนเพื่อทำข่าว
5.    วิเคราะห์ข่าว และรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนกรณีมีการเสนอข่าวที่เป็นภาพลบต่อ สถาบันฯ
6.    ควบคุมและจัดระบบข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันฯ   และเชื่อมโยงข้อมูลจากวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และส่วนกลาง ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
7.    ประสานสื่อมวลชนสัมภาษณ์อธิการบดี และผู้บริหารในโอกาสสำคัญต่างๆ
8.    เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว
9.    อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชน ในด้านข้อมูล ภาพถ่าย รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในการส่งข่าว
10.    ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และหน่วยงานภายใน
11.    วางแผนประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสถาบันฯ  โดยเข้าร่วมวางแผน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตามความต้องการเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของทุก โครงการมีมาตรฐานเดียวกัน
12.    ออกแบบและจัดทำ สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ทุกชนิด โดยร่วมกำกับแนวคิดในการนำเสนอ ช่วยหรือมีส่วนร่วมในการผลิต เอกสารที่กอง หรือคณะทำงานโครงการต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผลิตให้โดยใช้งบประมาณของเจ้าของงาน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารเป็นเล่ม แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้สื่อที่เผยแพร่ของสถาบันฯทั้งหมด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
13.    บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ ตามภารกิจต่างๆของสถาบันฯ เพื่อประกอบการจัดทำข่าวส่งสื่อมวลชน จัดทำเอกสาร ฯลฯ
14.    จัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอ เป็นหมวดหมู่ทำบัญชีภาพ ผู้ที่สนใจสามารถสำเนาไปใช้งานได้
15.    ให้บริการเกี่ยวกับงานศิลป์แก่หน่วยงานอื่นๆ
16.    ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ/หน้าที่ของงานธุรการ

1.    ตรวจสอบและลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและมอบหมายรับผิดชอบ
2.    กรองหนังสือรับ-ลงเพื่อผ่านงานไปแต่ละกลุ่มงาน
3.    ร่างโต้ตอบหนังสือราชการพร้อมตรวจทานก่อนนำเสนอ
4.    เกษียณหนังสือราชการเสนอต่อผู้บังคับัญชาพิจารณา
5.    จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในส่วนกลางพร้อมติดตามและประสานงานในเรื่องดังกล่าว
2.    จัดระบบงานสารบรรณในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.    จัดพิมพ์ จัดทำและจัดเก็บหนังสือเอกสาร
4.    ดำเนินการด้านการเงิน พัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
9.    ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในกอง
10.  ประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในกอง
11.  พิมพ์หนังสือเข้าและออกของกอง
12.  แจ้งเวียนหนังสือภายในกอง
13.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายRight direction
September 2018 October 2018 November 2018
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31