News image

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี ของครัวเรือน บ้านพัก... อ่านต่อ ..

News image

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกร... อ่านต่อ ..

News image

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญ... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกลาง

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการใช้กล่องดิจิตอลทีวี

ของครัวเรือน บ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานราชการ

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลฯ

 

แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด  แบบสำรวจค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด  หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

   

แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ

ดาวน์โหลด  กลุ่มยานพาหนะ

 

คู่มือโครงการพัฒนาอาจารย์(การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

ดาวน์โหลด  คู่มือโครงการพัฒนาอาจารย์(การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

   

หน้า 1 จาก 3

กองกลางวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพกิจกรรม

  • ปฎิทินกอง


No Documents
Left direction
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มประชาสัมพันธ์

1.    จัดทำแผน โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของสถาบันฯ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.    วางแผนการใช้สื่อของสถาบันการพลศึกษา
3.    ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในสถาบันการพลศึกษา
4.    เขียนข่าว ส่งให้สื่อมวลชนเผยแพร่  รวมถึงส่งหมายข่าวให้สื่อมวลชนเพื่อทำข่าว
5.    วิเคราะห์ข่าว และรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนกรณีมีการเสนอข่าวที่เป็นภาพลบต่อ สถาบันฯ
6.    ควบคุมและจัดระบบข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสถาบันฯ   และเชื่อมโยงข้อมูลจากวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และส่วนกลาง ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
7.    ประสานสื่อมวลชนสัมภาษณ์อธิการบดี และผู้บริหารในโอกาสสำคัญต่างๆ
8.    เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว
9.    อำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชน ในด้านข้อมูล ภาพถ่าย รวมถึงบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในการส่งข่าว
10.    ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และหน่วยงานภายใน
11.    วางแผนประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสถาบันฯ  โดยเข้าร่วมวางแผน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตามความต้องการเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของทุก โครงการมีมาตรฐานเดียวกัน
12.    ออกแบบและจัดทำ สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ทุกชนิด โดยร่วมกำกับแนวคิดในการนำเสนอ ช่วยหรือมีส่วนร่วมในการผลิต เอกสารที่กอง หรือคณะทำงานโครงการต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผลิตให้โดยใช้งบประมาณของเจ้าของงาน ซึ่งประกอบด้วยเอกสารเป็นเล่ม แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้สื่อที่เผยแพร่ของสถาบันฯทั้งหมด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
13.    บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ ตามภารกิจต่างๆของสถาบันฯ เพื่อประกอบการจัดทำข่าวส่งสื่อมวลชน จัดทำเอกสาร ฯลฯ
14.    จัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอ เป็นหมวดหมู่ทำบัญชีภาพ ผู้ที่สนใจสามารถสำเนาไปใช้งานได้
15.    ให้บริการเกี่ยวกับงานศิลป์แก่หน่วยงานอื่นๆ
16.    ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


ภารกิจ/หน้าที่ของงานธุรการ

1.    ตรวจสอบและลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและมอบหมายรับผิดชอบ
2.    กรองหนังสือรับ-ลงเพื่อผ่านงานไปแต่ละกลุ่มงาน
3.    ร่างโต้ตอบหนังสือราชการพร้อมตรวจทานก่อนนำเสนอ
4.    เกษียณหนังสือราชการเสนอต่อผู้บังคับัญชาพิจารณา
5.    จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในส่วนกลางพร้อมติดตามและประสานงานในเรื่องดังกล่าว
2.    จัดระบบงานสารบรรณในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.    จัดพิมพ์ จัดทำและจัดเก็บหนังสือเอกสาร
4.    ดำเนินการด้านการเงิน พัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
9.    ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในกอง
10.  ประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในกอง
11.  พิมพ์หนังสือเข้าและออกของกอง
12.  แจ้งเวียนหนังสือภายในกอง
13.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมายRight direction
November 2018 December 2018 January 2019
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31