You are here: Home

Categories

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา ( 6 Files )

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันการพลศึกษา

ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบ/ข้อบังคับ ( 30 Files )

ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันการพลศึกษา

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน ( 108 Files )

สรุปมติที่ประชุมสภาสถาบัน

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ( 26 Files )

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ ( 97 Files )

ประกาศต่างๆของสถาบันการพลศึกษา