You are here: Home

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561 (ประชุมสัญจร)

 

ผลการดำเนินงาน

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการ ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม UBSS 1 ชั้น ๒ อาคารโรงอาหาร  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดสถบันการพลศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขต  17 แห่ง  และโรงเรียนกีฬา  13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  เพื่อกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหาร  รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานของสถาบันการพลศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาการภาระกิจต่างๆ ร่วมกัน

สรุปมติการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6-2561 (ประชุมสัญจร)