You are here: Home

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (ประชุมสัญจร)

 

ผลการดำเนินงาน

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการ ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (ประชุมสัญจร) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณกลาง ชั้น2 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานของสถาบันการพลศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาการภารกิจต่างๆ ร่วมกัน

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (ประชุมสัญจร)