You are here: Home

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561

 

ผลการดำเนินงาน

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหาร รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงานของสถาบันการพลศึกษาให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาการภารกิจต่างๆ ร่วมกัน

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561