You are here: Home

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  2/2561

ผลการดำเนินงาน

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันพลศึกษา

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร

จากหน่วยงานในสังกัดสถาบันพลศึกษาประกอบด้วยสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อกำกับติดตาม

การบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงงาน

ของสถาบันพลศึกษาให้มีส่วนในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาการภารกิจต่างๆ รวมกัน

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพประกอบ