การประชุมวิพากย์ (Public Hearing) เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี การประชุมวิพากย์ (Public Hearing) เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมวิพากย์ (Public Hearing) เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา

       เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิพากย์ (Public Hearing) เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา ตามโครงการกิจกรรมงานวิจัยเฉพาะกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมทรัพย์เพิ่มพูน โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร