You are here: Home

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา

ครั้งที่ 2/2557 (การประชุมสัญจร)

     นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (การประชุมสัญจร) และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดทั้ง 29 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและบูรณาภารกิจต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาได้มอบนโยบายการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษาแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตศรีสะเกษและโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ด้วย