ประวัติท่านนายกสภา
You are here: Home ประวัตินายกสภา

อีเมล พิมพ์ PDF


ชื่อ - ชื่อสกุล นายวิษณุ  เครืองาม

วัน เดือน ปีเกิด ๑๕  กันยายน  ๒๔๙๔                          อายุ  ๖๔  ปี

ประวัติการศึกษา

-   นิติศาสตรบัณฑิต                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-   Master of Laws                                 University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

-   Doctor of the Science of Law           University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

-   รองนายกรัฐมนตรี

-   ประธานกรรมการกฤษฎีกา

-   นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-   รองนายกรัฐมนตรี

-   สมาชิกวุฒิสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๕ 

มหาวชิรมงกุฎ ๕  ธันวาคม  ๒๕๓๖

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๔
 

พบนายกสภา