ผลงานท่านอธิการบดี
You are here: Home ผลงานอธิการบดี

อีเมล พิมพ์ PDFผลงาน

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรั

พ.ศ. 2549 – 2554 (ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

1. งบประมาณ

1.1 ประสานงานเรื่องการจัดทำคำของบประมาณของสถาบันการพลศึกษากับวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้มีฐานข้อมูล ระบบและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1.2 ประสานงานเรื่องการของบประมาณของสถาบันการพลศึกษากับสำนักงบประมาณจนทำให้สถาบันการพลศึกษาได้รับงบประมาณในหลาย ๆด้าน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา

2. ในด้านพัฒนาบุคลากร ได้จัดโครงการดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ เป็นการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณในการศึกษาต่อของอาจารย์ โดยได้รับการสนับสนุน ดังนี้

ระดับการศึกษาที่ได้รับทุน

ประจำปีงบประมาณ

สำเร็จการศึกษา

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ปริญญาโท

48

14

8

11

4

2

3

50

ปริญญาเอก

73

26

27

28

11

11

10

28

รวม

121

40

35

39

15

13

13

78


รวมอาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในปี 2550 ถึง  2556    รวม   276   ทุน

2.2 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

2.2.1 อบรมเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตร

2.2.2 ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ

2.2.3 ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ

3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ได้มีการประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อของบประมาณในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนานั้น ได้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

3.1 การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.1.1 จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง โรงเรียนกีฬา 11 แห่ง ซึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Database Server, Web Server, Mail Server, Antivirus Server, Radius Server, Application Server) Firewall, และอุปกรณ์เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คต่างๆ

3.1.2 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัย 29 แห่ง เป็นระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการบุกรุกและทำลายข้อมูลในระบบ โดยครอบคลุมตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550

3.1.3 จัดหาระบบโทรศัพท์เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Phone) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสื่อสารด้วยเสียง โดยทำการแปลงสัญญาณเสียงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และส่งสัญญาณไปโดยใช้ IP (Internet Protocol)

3.2 การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ (Software)

3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบริการทางการศึกษา(E-Education)

3.2.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารบุคคล (E-Learning)

3.2.3 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล (E-Personal)

3.2.4 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (E-Document)

3.2.5 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด (E-Library)

3.3 การพัฒนาด้านเน็ตเวิร์ค (Network)

3.3.1 ได้มีการเพิ่มความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 150/15 Mbps. วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา สัญญาณมีความเร็วแห่งละ 50/5 Mbps. และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ADSL ความเร็ว 1 Mbps. แห่งละ 8 จุด เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา, ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันการพลศึกษาได้เพิ่มระบบ IP VPN สำนักงานอธิการบดี ความเร็ว 6 Mbps. วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 1 Mbps. เพื่อใช้รองรับระบบโทรศัพท์เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Phone) ของสถาบันการพลศึกษาทั้ง 29 แห่ง

3.3.2 โครงการติดตั้งระบบข่ายสานภายในสถาบันการพลศึกษา 29 แห่ง เป็นการติดตั้งข่ายสายเพื่อให้เชื่อมโยงข่ายสายภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการเชื่อมต่อระหว่างอาคารนั้นใช้สาย Fiber Optic ส่วนการเชื่อมต่อภายในอาคารใช้สาย LAN

3.4 การพัฒนาด้านบุคลาการ (Peopleware)

3.4.1 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1) ระดับผู้บริหาร

2) ระดับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

3) ระดับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร