You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF


วิสัยทัศน์ของกองนโยบายและแผน

เป็นหน่วยงานที่วิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ภารกิจ/หน้าที่ของกองนโยบายและแผน

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของกอง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยอำนวยการและประสานราชการของกอง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาอื่น ๆ ของสถาบัน
 4. จัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 5. ประสานหน่วยงานในสังกัดในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงให้เป็นไปตามกระบวนการงบประมาณ
 6. เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการของสถาบัน
 7. จัดทำและรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ในแต่ละปีงบประมาณ
 8. ทบทวนและกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในแต่ละปีงบประมาณ
 9. จัดทำ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกต่อการรวบรวมเชื่อมโยง และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน
 11. ประสานงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณด้านเจรจาธุรกิจ
 12. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการขอรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และวิจัยด้านต่างประเทศ
 13. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อความร่วมมือในทางวิชาการ
 14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย