You are here: Home กลุ่มแผนและงบประมาณ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มแผนและงบประมาณ

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 2. จัดทำ  รวบรวม  และสรุปโครงการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางของสถาบัน
 3. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานในสังกัดสถาบัน
 4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5. ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน
 6. สังเคราะห์  วิเคราะห์  และสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อกระทรวงและสำนักงบประมาณ
 7. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และรัฐสภา
 8. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสถาบัน
 9. บันทึกข้อมูลคำของบประมาณ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
 10. ประสานงานกับสำนักงบประมาณ  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณ
 11. จัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
 12. โอนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 13. โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในวงเงินที่อยู่ในอำนาจของอธิการบดี
 14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย