You are here: Home กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล พิมพ์ PDF

ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการพลศึกษา
 2. จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการพลศึกษา
 3. วางแผน จัดหา สนับสนุนและพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
 4. วางแผน จัดหา สนับสนุนและพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ
 5. วางแผน จัดหา สนับสนุนและพัฒนาด้านการสื่อสาร
 6. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล
 7. วางแผน สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. จัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย