You are here: Home กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
อีเมล พิมพ์ PDF

ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

  1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  และข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาของสถาบัน
  2. ศึกษานโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และแผนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของสถาบัน นำไปสู่ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ  และการวางแผนงบประมาณ
  3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และแผนอื่นๆของสถาบัน
  4. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  โดยการถ่ายทอดนโยบายไปสู่ส่วนกลาง  วิทยาเขต  และโรงเรียนกีฬา
  5. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการสอดคล้องกัน  นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และแผนอื่นๆ  ของสถาบัน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย