You are here: Home กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

1.    ประสานงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และวิจัย
2.    ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
3.    ประสานงานติดต่อขออาสาสมัครชาวต่างชาติจากองค์กรระหว่างประเทศ
4.    ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษากับสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ
5.    ดำเนินการติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงานในสถาบันการพลศึกษา