ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ... อ่านต่อ ..

News image

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (สถาบันก... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

คู่มือการดำเนินงาน

งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

ดาวน์โหลด  คู่มือการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

 

แบบฟอร์มกลยุทธ์ทางการเงิน

พ.ศ.2557-2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มกลยุทธ์ทางารเงิน คณะ........... พ.ศ.2557-2560

   

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

การประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด

ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายไพฑูรย์  หงษ์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

 

 

   

หน้า 4 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

July 2018 August 2018 September 2018
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31