News image

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มกลยุทธ์ทางการเงิน

พ.ศ.2557-2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มกลยุทธ์ทางารเงิน คณะ........... พ.ศ.2557-2560

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

การประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด

ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายไพฑูรย์  หงษ์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

 

 

   

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันการพลศึกษา  ครั้งที่ 1/2557 

         ดร.วัชรินทร์  ขี่ทอง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันการพลศึกษา โดยกองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดประชุม และได้เชิญคณะกรรมการจัดทำรายงาน ในสำนักงานอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 4 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   

หน้า 4 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

September 2018 October 2018 November 2018
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31