You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)

(การประเมินระดับหลักสูตร จะใช้วิธีการตรวจ SAR จาก มคอ.7 ในระบบ CHE)

ดาวน์โหลด icon แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)