You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

      นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมดำเนินงานบัณฑิตศึกษาสถาบันการพลศึกษา ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้กำหนดจัดการประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมี ดร.นพดล  จิรบุญดิรก เป็นประธานในการประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์  โดยได้เชิญผู้รับผิดชอบงานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขต  กระบี่  ชลบุรี  เชียงใหม่  สุพรรณบุรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมพลบดี 3 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา อ.เมือง จ.ชลบุรี