You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ  2558

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2558  โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและคู่มือการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เดอะริช จ.นนทบุรี มีคณาจารย์จากสถาบันการพลศึกษาของ วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และวิทยาเขตยะลา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยจัดและให้บริการกิจกรรมโครงการ เข้าร่วมประชุม

 

 

ดาวน์โหลด icon รูปประกอบโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการฯ