You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการการประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

     จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการพลศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน ๒๕๕๗ นั้น  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบัน โดยให้แต่ละคณะวิชาดำเนินการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จากเดิมซึ่งทำในภาพรวมเพื่อเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพียงเล่มเดียว หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตามที่ สกอ.ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่พึ่งได้รับการรับรองจาก สกอ. มาแล้วนั้น ให้มีกระบวนการทำงานที่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำ มคอ.2  ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมมาร์ติน อาคาร 1 ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี