You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศึกษาศาสตร์

วงรอบปีการศึกษา 2556

      เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งขอ กระบวนการบริการการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศึกษาศาสตร์ วงรอบปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม คิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพมหานคร