You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

           ตามที่สถาบันการพลศึกษาได้อนุมัติให้ 3 คณะวิชาดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ตลอดทั้งกระบวนการดำเนินงานที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้ง 3 คณะวิชา คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) จึงจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารมาตรฐานและศักยภาพหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ