You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการฯ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2557  โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและคู่มือการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพฯ มีคณาจารย์จากสถาบันการพลศึกษาของ วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาเขตศรีสะเกษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยจัดและให้บริการกิจกรรมโครงการ เข้าร่วมประชุม