You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน-สมศ.)

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน - สมศ.) โดยคณะผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ประธานผู้ประเมินภายนอก,รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ กรรมการประเมินภายนอก และ ดร.กฤติมา เหมวิภาต เลขานุการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินระดับสถาบัน หลังจากที่ สมศ. ได้ประเมินระดับวิทยาเขตไปแล้วทั้ง 17 วิทยาเขต ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาทุกคน ในการที่จะขับเคลื่อนเป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ที่มีคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับสถาบันที่คณะผู้ประเมินภายนอกรายงานทางวาจา ได้แจ้งให้คณะผู้บริหาร สถาบันการพลศึกษา และผู้บริหารจากวิทยาเขต 17 วิทยาเขตได้ทราบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 คณะศึกษาศาสตร์มีผลการดำเนินการ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาจุดแข็งและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่จะไปวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาต่อไป