You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาฯ

      โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารมาตรฐานและศักยภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  โดยเชิญคณาจารย์จากสถาบันการพลศึกษา ๑๗ วิทยาเขต และคณะกรรมการโครงการฯ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการประชุม