You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ผลการพิจารณารางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

 

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันยพร ชินคชบาล คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลด icon รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557

 


- นางสาวศิริวรรณ สีหนองแสง            คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

- นายพงษ์พิสุทธิ์ คูหานา                   คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (รางวัลประเภทดีมาก)

ดาวน์โหลด icon รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557